ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

De organisatie: ROME Lifestyle Coaching.
Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Personal Coaching bij ROME Lifestyle Coaching.
Het lid gaat een schriftelijke overeenkomst aan voor Personal Coaching bij ROME Lifestyle Coaching.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien het lid zich heeft ingeschreven voor een Personal Coaching pakket bij ROME Lifestyle Coaching. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Personal Coaching bij ROME Lifestyle Coaching geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Iedere deelnemer dient verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 3. Intakeprocedure

Om verantwoord gebruik te kunnen maken van onze diensten dient u een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld te worden afgegeven/gezamenlijk ingevuld te worden. Veranderingen betreffende u persoonsgegevens dient u per omgaande aan uw Personal Coach door te geven.

Artikel 4. Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van de inschrijving zal de Personal Coach contact opnemen en de betreffende afspraken plannen. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is de Personal Coach bevoegd om in overleg het lid een ander tijdstip in te plannen. Wanneer het lid is verhindert dient dit 24 uur voordat de afspraak gepland staat telefonisch bekend te worden gemaakt. Een andere kennisgeving dan een telefonisch gesprek is niet toegestaan. Laat een voicemail bericht achter wanneer de Personal Coach niet bereikbaar is. Wordt er niet binnen 24 uur afgemeld dan wordt de sessie in rekening gebracht. Een sessie met onze Personal Coach vindt normaliter minimaal een keer per maand plaats.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Op de Personal Coach rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud wordt bepaald door de Personal Coach. De Personal Coach voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat de Personal Coach niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Voor elke door de Personal Coach aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. De Personal coach kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten. De Personal Coach is niet aansprakelijk wanneer bij ROME Lifestyle Coaching, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. De Personal Coach en ROME Lifestyle Coaching zijn niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de Personal Coach gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen ROME Lifestyle Coaching of de Personal Coach wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel te gevolge van uitvoering van diensten die de Personal Coach vanuit ROME Lifestyle Coaching aanbiedt.

Artikel 7. Lidmaatschapsgelden

Het lidmaatschapsgeld wordt bij het aangaan van de Overeenkomst overeengekomen

Indien een prijsverhoging plaatsvindt, heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking daarvan te ontbinden. Het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld wordt terugbetaald

De mogelijkheid tot ontbinding in het bovengenoemde  stuk is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Deze indexering is van toepassing op alle lopende lidmaatschappen ongeacht de looptijd.

Artikel 8. Beëindiging

Onder de volgende omstandigheden kan het lid de overeenkomst beëindigen

  1. Algemeen: De overeenkomst kan door het lid worden beëindigd door middel van opzegging via een schriftelijke kennisgeving aan Rome Lifestyle Coaching. Dit kan via een opzegformulier of digitaal. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. De overeenkomst eindigt op de einddatum van de lidmaatschapsperiode of – ingeval de overeenkomst stilzwijgend is verlengd of te laat is opgezegd – aan het einde van de daaropvolgende maand
  2. Medisch: Als het lid vanwege medische redenen, bijvoorbeeld door ziekte of letsel, niet in staat is om de afgenomen dienst te gebruiken. Hiervoor dient het lid ROME Lifestyle Coaching minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen. ROME Lifestyle Coaching heeft in dit kader recht op een doktersverklaring of behandelbewijs waaruit de medische reden blijkt.

Tussentijdse beëindiging door ROME Lifestyle Coaching is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:

  1. Het lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden schendt
  2. Het lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens ROME Lifestyle Coaching of jegens een andere lid van ROME Lifestyle Coaching

Het resterende lidmaatschapsgeld wordt in deze gevallen niet terugbetaald.

Artikel 9. Duur

Door het aangaan van de overeenkomst gaat het lid akkoord met de minimale lidmaatschapsperiode vanaf de vastgestelde ingangsdatum tot de vastgestelde einddatum (de ‘lidmaatschapsperiode’). Na de vastgestelde einddatum zal het lidmaatschap en de betalingsverplichting stilzwijgend telkens met een volledige maand worden verlengd, tenzij het lid zijn lidmaatschap beëindigt door het geven van een schriftelijke verklaring welke een volledige maand voor afloop van de einddatum door ROME Lifestyle Coaching is ontvangen.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

Bij de overeenkomst tussen het lid en ROME Lifestyle Coaching zullen wij meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is ROME Lifestyle Coaching gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling is voldaan. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan ROME Lifestyle Coaching te voldoen. Indien ROME Lifestyle Coaching over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW, het BTW tarief van 21% is hierop van toepassing. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is ROME Lifestyle Coaching gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

Artikel 11. Ziekmelding

Indien het lid niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat het lid dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de Personal Coach. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Het onderbreken van de overeenkomst wegens ziekte kan met de minimum duur van 1 maand, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 12. Overmacht en vakanties

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. ROME Lifestyle Coaching is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Coach wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de coach ziek is.

Artikel 13. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal Coach zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht het lid zich ertoe alvorens de overeenkomst met ROME Lifestyle Coaching aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is het lid tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de sessies te melden aan de Personal Coach.

Artikel 14. Vertrouwelijkheid

De Personal Coach en ROME Lifestyle Coaching zijn verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over het lid. De persoonlijke gegevens van het lid zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door de Personal Coach voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van ROME Lifestyle Coaching. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van ROME Lifestyle Coaching. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Personal Coaching bij ROME Lifestyle Coaching zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door ROME Lifestyle Coaching ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door de Personal Coach zonder voorafgaande toestemming van het lid openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 16. Herroepingsrecht

Na afname van de Leefstijl Analyse vervalt voor het lid het recht op zijn/haar 14-dagen herroepingsrecht.

Artikel 17. Geschillen

Met eventuele klachten kan het lid zich wenden tot ROME Lifestyle Coaching. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar ROME Lifestyle Coaching is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.